BA DE

Misija

Naša misija je suočavanje sa prošlošću, prekidanje „zavjere šutnje“ i promovisanje vrijednosti demokratskog građanskog društva kao što su humanost, nenasilje i tolerancija.


Ciljevi Udruzenja:

  • Osnaživanje žrtava i preživjelih seksualnog nasilja u ratu kroz poboljšanje zdravstvenog, ekonomskog i psihosocijalnog statusa te unaprjeđenje kvalitete života;
  • Podizanje nivoa informisanosti žrtava i preživjelih seksualnog nasilja u ratu u dijelu koji se odnosi na legislative, zaštitu ljudskih i drugih prava žrtava i preživjelih seksualnog nasilja u ratu u saradnji sa institucijama/organizacijama/agencijama koje će nuditi edukativne i programe pravne pomoći;
  • Promocija i zaštita ljudskih prava te unaprjeđenje drugih prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, kao i prava njihovih porodica;
  • Socijalno uključivanje žrtava i preživjelih seksualnog nasilja u ratu
  • Redukcija stigme i diskriminacije kroz stvaranje jednakih mogućnosti i prilika za sve;
  • Podizanje javne svijesti i senzibilizacija medija o značaju aktivnog učešća i podrške zajednice žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu u procesu OPORAVKA;
  • Partnerstvo i umrežavanje sa institucijama/organizacijama /udruženjima koje/i imaju slične ciljeve;
  • Podrška procesima demokratizacije BiH i unaprjeđenju poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda u savremenom društvu, te jačanje svijesti građana o značenju primjene najviših standarda u oblasti ljudskih prava i sloboda za izgradnju istinski demokratskog društva, sa posebnim akcentom na žene i omladinu;
  • Podrška procesima izgradnje mira i suživota među narodima Bosne i Hercegovine kroz doprinos izradi novih modela i programa prevencije nasilja i psihosocijalne zaštite.

Istorijat

Dana 26.6. 2012. godine, na Međunarodni dan podrške žrtvama torture, održan je sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš glas“, a 05.7. 2012. god. i osnivačka Skupština ovog Udruženja. Udruženje za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš glas“ registrovano je u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 07.8.2012. godine i upisano u Registar udruženja TK pod rednim brojem 627/12. Udruženje vode žrtve i preživjele/i seksualnog nasilja u ratu, a programske aktivnosti usmjerene su na poboljšanje položaja žrtava i preživjelih ovog zločina oba pola, kao i statusa naših porodica te promovisanje socijalnih vrijednosti i ohrabrivanje ponašanja koja imaju pozitivne socijalne posljedice. Sjedište Udruženja je u Tuzli, a aktivnosti se provode na području Tuzlanskog kantona.


Mi, žrtve i preživjeli seksualne torture, zastupamo mišljenje da je konačno došlo vrijeme da skinemo sa sebe „žig srama“ i da se naš glas mora čuti. Smatramo da jedino sveobuhvatan i kontinuiran pristup pružanja pomoći nama i našim porodicama može imati pozitivne i snažne efekte na naš život i stoga smo odlučili osnovati Udruženje putem čijih programa ćemo konačno biti u stanju da preuzmemo potpunu kontrolu nad svojim životom i tako udruženi i osnaženi da planiramo bolju i sigurniju budućnost za sebe i svoju djecu. U tom dijelu očekujemo i nadamo se podršci svih važnih subjekata ovog društva, kako državnih institucija, tako i lokalnih nevladinih organizacija i međunarodnih institucija, sa kojima bi željeli ostvariti blisku saradnju i partnerstvo.


Otvoreni smo za sve žrtve i preživjele seksualnog nasilja u ratu, OBA POLA, dakle, i ŽENE i MUŠKARCE, a posebno želimo naglasiti da smo tu i da DIŽEMO SVOJ GLAS i za sve one koji su doživjeli istu traumu kao i mi, ali još uvijek šute o svom bolu, pateći u tišini.


© Copyright - Naš Glas - Sva prava pridržana! - Designed by bikt.ba